Get Adobe Flash player

นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

นายวัฒนา คงนาวัง

สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

พันธกิจ

1. จัดระบบสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีในด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ

2. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริการ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ สารสนเทศให้มีความทันสมัยตอบรับกับงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสา่วนรว่มในการดูและสุขภาพทุกระดับและทุกภาคส่วน