Get Adobe Flash player

นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

นายวัฒนา คงนาวัง

สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

โรงพยาบาลแก้งคร้อ ก้าวสู่ โรงพยาบาลคุณธรรม ประกาศอัตลักษณ์ “สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ