EB4.หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศเผยแพร่แผนการ

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 8 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more