ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Biphasic 30/70 Insulin (30%Regular + 70%NPH) 100 iu/ml. ขนาด 3 ml. injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Biphasic 30/70 Insulin (30%Regular+70%NPH) 100 iu/ml. ขนาด 3 ml. injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

EB4.หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศเผยแพร่แผนการ

Read more