ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร์รี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเกลือแร่ (Electrolyte) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more