ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Pre-Post Vac)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคา