22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน

22.2-รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม