19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี ความโปร่งใสยิ่งขึ้น

19.3-บันทึกข้อความเสนอแนะจากกลุ่ม
Facebook Comments