16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

16.8-แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์-โรงพยาบาล
Facebook Comments