16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเภท จ ำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

16.7-รายงานผลการดำเนินงานปี-2562-2563
Facebook Comments