EB19.หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

19.1หลักฐkนการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส

19.2 การรวมกลุ่ม มีการกำหนด 2.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 2.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 2.3 ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี ความโปร่งใสยิ่งขึ้น

19.4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา ความโปร่งใส

19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Facebook Comments