ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ CBC ปีงบประมาณ 2563(1)
Facebook Comments