ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก CBC
Facebook Comments