EB9.หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

๙.๑)ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

๙.๒) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๙.๓) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๙.๔) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๙.๕) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๙.๖) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

๙.๗) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

๙.๘) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

๙.๙) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชำชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในกำรพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) และผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำคำสั่ง