EB23.หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

23.1 แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม หน่วยงำน … ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมองค์ประกอบในข้อ 2) ข้อ 2.1ถึงข้อ 2.6 หรือมำกกว่ำ องค์ประกอบที่กล่ำวมำ

23.2 หนังสือเสนอผู้บริหำรเพื่อขอควำมเห็นชอบอนุมัติและลงนำมในแผนฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน

23.3 แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร เผยแพร่ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น

 

โรงพยาบาลแก้งคร้อ จะใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า