EB22.หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

22.1 หลักฐำนกำรจัดกำรประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำน เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนกำรจนถึงสิ้นสุด กระบวนกำร) ปรำกฏกำรขออนุญาติใหเนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน

22.2 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่ ภำยในหน่วยงำน

22.3 ภาพถ่ายประกอบ

22.4 หนังสือเสนอผู้บริหำรเพื่อทรำบรำยงำนสรุปผลกำรจัดกำรประชุม หรืออบรม/สัมมนำ หรือ แลกเปลี่ยนควำมรู้ปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน

22.5 แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่ ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น