EB21.หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

21.1 บันทึกข้อควำมลงนำมคำสั่ง/ข้อสั่งกำร/ประกำศ และปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น

21.2 กรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนให้สอดคล้องตำมบทวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนในข้อ EB 20

21.3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ2)

21.4 หลักฐำนหนังสือแจ้งเวียน

21.5 บันทึกข้อควำมรับทรำบกำรกำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน

21.6 แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น