EB17.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

17.1. บันทึกข้อควำมลงนำมคำสั่ง/ข้อสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น

17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งกำร หรือประกำศมำตรกำรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบตำมที่หน่วยงำน กำหนด ที่มีกำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำมหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

17.3 บันทึกข้อควำมรับทรำบกำรกำกับติดตำม และรำยงำนสรุปผลประกำศมำตรกำรกำรป้องกัน กำรรับสินบนทุกรูปแบบตำมที่หน่วยงำนกำหนด

17.4 .แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่ ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น