EB13.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

13.1 บันทึกข้อควำมลงนำมคำสั่ง และปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น

13.2 คำสั่ง หรือประกำศมำตรกำรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ำ

13.3 กรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำร ปฏิบัติงำนต่ำตำมข้อ 2) องค์ประกอบตำมข้อ 2.1-2.4

13.4 หลักฐำนกำรประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจให้ทรำบทั่วทั้งองค์กร

13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

13.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น