EB6.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

6.1 บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ดำเนินโครงกำร

6.2 โครงการ

6.3 รายงานประชุม/โครงกำร กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

6.4 แผนงำน/โครงกำรตำมภำรกิจหลักที่เลือก

6.5 ภาพถ่ำยกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

6.6 บันทึกข้อควำมรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ และ/หรือพิจำรณำสั่งกำร และปรำกฏกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น

6.7 แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น