EB5.หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

5.1 บันทึกข้อความขออนุมัตดำเนินโครงการ

5.2 โครงการ/กิจกรรม

5.3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

5.4 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น