EB25.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

25.1 บันทึกข้อควำมลงนำมคำสั่ง/ข้อสั่งกำร/ประกำศ

25.2 กรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำน 2.1 วิธีกำรตรวจสอบ 2.2 ขั้นตอนกำรตรวจสอบ 2.3 กำหนดกลไกกำรกำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง

25.3 หลักฐำนกำรประชุมชี้แจง

25.4 หลักฐำนหนังสือแจ้งเวียน

25.5 บันทึกข้อควำมรับทรำบผลกำรกำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมกรอบ แนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

25.6 แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร เผยแพร่ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น