EB19.หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

19.1หลักฐำนกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมกำรป้องกัน กำรทุจริตของหน่วยงำน และกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส

19.2 กำรรวมกลุ่ม มีกำรกำหนด 2.1 สมำชิกกลุ่มอย่ำงชัดเจน 2.2 วัตถุประสงค์เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสของหน่วยงำน 2.3 ระเบียบหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุ่มที่ชัดเจน

19.3 หลักฐำนกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น

19.4 หลักฐำนสะท้อนควำมริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำ ควำมโปร่งใส

19.5 แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่ ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น

Facebook Comments