EB16.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ

16.2 หลักฐำนช่องทำงผ่ำนระบบหมำยเลขโทรศัพท์/ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่ำนระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทำงอื่นๆ ที่หน่วยงำนกำหนด ตำมความเหมาะสม

16.3 คู่มือปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรำกฏหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ

16.4 แผนผังขั้นตอนกำรร้องเรียนของผู้ใช้บริกำรของหน่วยงำนทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chartที่ติดบริเวณหน่วยงำน และภำพถ่ำยกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงำน

16.5 หนังสือรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ภำยใน 15 วัน

16.6 ถ้ำมีระบบกำรตอบสนองให้Print Screen หรือ Capture หน้ำจอ

16.7 บันทึกข้อควำมรับทรำบกำรกำกับติดตำม และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเภท จ ำนวน 2 รอบกำรประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

16.8 แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site ของหน่วยงำน หรือสื่อสำร เผยแพร่ในช่องทำงอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอื่น