การประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกสำหรับตรวจวัดระดับ HbA๑C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกสำหรับตรวจวัดระดับ HbA1C
Facebook Comments