เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี