รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๑– ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ตึกอำนวยการ  ชั้น ๓

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น.

ทุกวันเวลาราชการ

วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐

ณ บอร์ดงานธุรการ  ชั้น ๓

– สอบข้อเขียน

– สัมภาษณ์

– คอมพิวเตอร์

สอบคัดเลือก  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๓

ประกาศผลหลังสอบคัดเลือกเสร็จ

รายงานตัว  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Facebook Comments