รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   ณ งานธุรการ

ตึกอำนวยการ  ชั้น ๓

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น.

ทุกวันเวลาราชการ

วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐

ณ บอร์ดงานธุรการ

ตึกอำนวยการ  ชั้น ๓

วิธีการคัดเลือก

– สอบข้อเขียน

– สอบสัมภาษณ์

สอบ  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม

ชั้น  ๓  ตึกอำนวยการ

ประกาศผล  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานตัว  ๓  มกราคม ๒๕๖๐

ณ งานธุรการ ชั้น ๓

 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Facebook Comments